سخنرانی آقای «شهروز اش» از هموندان «جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی» درنخستین مراسم «قادسیه: یادبودی بر نسل کشی فرهنگی اسلام در ایران» که روز ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ در کشور فنلاند، برگزار گردید.( ساعت …


سخنرانی آقای «شهروز اش» از هموندان «جنبش رنسانس (نوزایی) ایرانی» درنخستین مراسم «قادسیه: یادبودی بر نسل کشی فرهنگی اسلام در ایران» که روز ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ در کشور فنلاند، برگزار گردید.( ساعت سخنرانی ۱۷:۳۰ به زمان فنلاند)